Vakantiesluiting van 22 juni tot en met 13 july.

 

Leveringsvoorwaarden goedkoopstenagelproducten.nl

VAN: goedkoopste nagel producten

hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1 Algemeen.
1.1
. Deze Algemene Leverings-en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Goedkoopste nagel producten. te maken aanbiedingen, diensten en te sluiten overeenkomsten.
1.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij van Goedkoopste nagel producten. verder te noemen Leverancier, niet aanvaard.
1.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle bepalingen van deze Algemene Leverings-en Betalingsvoorwaarden tussen partijen van kracht.

Artikel 2 Aanbiedingen.
2.1. Alle door de Leverancier te maken aanbiedingen zijn tot het moment van schriftelijke aanvaarding vrijblijvend.
2.2. De Leverancier is niet gebonden aan de door haar verstrekte afbeeldingen, tekeningen, gewichts- en maatopgaven, prospectussen, prijscouranten, catalogi en aanbiedingen. De door de Leverancier verstrekte gegevens zijn eerst bindend, indien dit schriftelijk overeengekomen is.
2.3. De Leverancier behoudt zich het eigendoms-(octrooi-,merkenrecht) en auteursrecht voor met betrekking tot de door haar verstrekte produkt(-samenstellings)gegevens en deze mogen niet aan derden ter hand/inzage gesteld worden, tenzij hiervoor op voorhand schriftelijk toestemming van de Leverancier is ontvangen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst.
3.1. De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de aanbieding de Leverancier heeft bereikt. De aanvaarding van het aanbod van de Leverancier dient schriftelijk te geschieden, hetzij d.m.v. een orderbevestiging, hetzij d.m.v. "akkoord"-ondertekening van de schriftelijke aanbieding van de Leverancier.
3.2. Mondelinge afspraken en toezeggingen gelden slechts indien deze onmiddellijk schriftelijk bevestigd zijn.
3.3. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van lid 1 van artikel 3 de overeenkomst pas tot stand, indien de Leverancier aan de wederpartij schriftelijk heeft bericht akkoord te zijn met deze afwijkingen van de offerte.

Artikel 4 Levering.
4.1.
Voor de aanvang van de levering is de schriftelijke bevestiging van de Leverancier beslissend. De Leverancier is gerechtigd een wijziging in de te leveren goederen door te voeren, indien het een wijziging betreft teneinde te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften. De Algemene Leveringstermijn bedraagt vijf (5) werkdagen na ontvangst schriftelijke orderbevestiging, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
4.2. De Leverancier is gerechtigd de levering in gedeeltes uit te voeren. Iedere levering wordt geacht een zelfstandige waarde te hebben. Indien de levering in gedeeltes geschiedt, heeft de Leverancier het recht elk deel zelfstandig te
factureren.
4.3. De Opdrachtgever is verplicht tot afname van de geleverde goederen op het moment dat deze aan hem worden bezorgd,dan wel aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de te leveren goederen om welke redenen dan ook niet door de Opdrachtgever worden afgenomen, zijn verdere kosten, waaronder opslagkosten voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
4.4. De opslag van de goederen door de Leverancier, laat onverlet de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van de goederen over te gaan binnen de in artikel 7 lid 1 van deze voorvaarden genoemde termijn.
4.5. Voorzover op grond van (E.U.)overheidsvoorschriften of op grond van eigen fabrieksvoorschriften van de Opdrachtgever, aanvullende kwaliteitsvoorzieningen vereist zijn, worden deze door de leverancier tegen een afzonderlijk in rekening te brengen bedrag geleverd.
4.6. Indien de Leverancier zich heeft verbonden tot het verrichten van technische - of anderszins werkzaamheden, zijn deze werkzaamheden strikt beperkt tot de door de Leverancier geleverde goederen.

4.7 Standaard voorwaarden en verzekerd versturen

Binnen Nederland verstuurt DHL zendingen volgens de Algemene Vervoerscondities 2002 ,, bij vervoer over de grens hanteren we de Internationale conventie CMR
In beide gevallen betekent dit dat de aansprakelijkheid van DHL voor schade of verlies is beperkt

U kunt uw zendingen ook verzekeren. Dit kan per pakket of voor al uw zendingen.

Per pakket verzekeren 

- Naar consumenten binnen de Benelux bent u met de optie Extra Zeker gedekt tot €500 per pakket.

- Naar consumenten en zakelijke ontvangers binnen én buiten de Benelux kunt u per zending een verzekering afsluiten. 

Doorlopende verzekering voor al uw zendingen
Goed om te weten; u kunt ook een doorlopende verzekering bij ons afsluiten voor ál uw zendingen. Hierbij is vaak een aanzienlijke korting op de premie mogelij
k.

 

Artikel 5 Prijs.
5.1. De door de Leverancier opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering af-fabriek inclusief verlading in de fabriek. De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, verpakking, verzekering, transportkosten, invoerrechten, toeslagen en andere op de levering betrekking hebbende heffingen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
5.2. Alle door de Leverancier opgegeven prijzen zijn vast voor een termijn van drie maanden.Na afloop van die termijn is de Leverancier gerechtigd de overeengekomen prijzen eenzijdig te wijzigen indien de omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst zich gewijzigd hebben.
5.3 De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten.
5.4 Typ en/of drukfouten voorbehouden

Artikel 6 Levertijd.
6.1. De door de Leverancier opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering
6.2. De levertijd vangt aan op de navolgende tijdstippen:
* op de dag van het tot stand komen van de overeenkomst;
* of zodra de Opdrachtgever de noodzakelijke bescheiden, zoals vergunningen en andere documenten heeft verstrekt en de Leverancier deze heeft geaccepteerd;
* of zodra de Leverancier de overeengekomen (vooruit)betaling van hetgeen voor het leveren van producten dient te worden voldaan, heeft ontvangen.
6.3. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende (werk)omstandigheden, dan wel doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, vertraging optreedt of doordat de Opdrachtgever niet tijdig proefmaterialen ter hand stelt, dan wel de levertijd op eigen verzoek verlengt, wordt de levertijd zo nodig verlengd. De eventuele kosten die hierbij optreden, zoals opslagkosten, worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
6.4. Behoudens grove schuld aan de zijde van de Leverancier geeft een overschrijding van de levertijd de Opdrachtgever niet het recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
6.5. De Leverancier aanvaardt geen enkele aan een overschrijding van de levertijd verbonden boete-clausule.

Artikel 7 Betaling.
7.1.De betaling van geleverde goederen geschiedt steeds direct bij afhaling of aflevering tegen contante betaling.

Artikel 8 Risico en Eigendomsvoorbehoud.
8.1.
De opdrachtgever draagt het risico met betrekking tot de af te leveren goederen vanaf het moment dat de af te leveren goederen aan de Opdrachtgever worden aangeboden. Alle directe en indirecte schade die alsdan mocht ontstaan, is, behoudens grove schuld van de Leverancier, voor rekening van de Opdrachtgever.
8.2. De eigendom van goederen gaat eerst op de Opdrachtgever over, indien al het door de Opdrachtgever aan de leverancier uit hoofde van de leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de Leverancier is voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid is gesteld;
8.3. Indien er gerede twijfel bij de Leverancier bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Opdrachtgever, is de Leverancier bevoegd de bezorging van de goederen uit te stellen, totdat de Opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft.De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de Leverancier door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
8.4. Blijft de Opdrachtgever in gebreke aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is de Leverancier gerechtigd de geleverde goederen zonder gerechtelijke tussenkomst terug te halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe aan de Leverancier alle medewerking te verlenen.
8.5. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen aan derden (tot zekerheid) over te dragen,dan wel te doen overdragen;evenmin is het toegestaan doorverkoop te plegen zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier.

Artikel 9 Garantie.
9.1. De Leverancier staat in voor deugdelijkheid en kwaliteit ( volgens EU-richtlijnen) van de door haar geleverde goederen en diensten, alsmede van de door haar in die goederen verwerkte en/of geleverde materialen, dit met uitzondering van de door de Opdrachtgever zelf ter beschikking gestelde materialen.
9.2. Voorzover het betreft bij keuring respectievelijk bij de inbedrijfstelling niet-waarneembare gebreken aan het geleverde goed, waarvan de Opdrachtgever bewijst dat zij binnen zes maanden na aflevering zijn opgetreden als direct gevolg van een onjuistheid in de door de Leverancier toegepaste constructie,samenstelling,danwel tengevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, zal de Leverancier de gebreken herstellen c.q. vervangende onderdelen ter beschikking stellen. De keuze van herstel of vervanging alsmede de keuze van de plaats van uitvoering van die herstelwerkzaamheden worden door de Leverancier gemaakt.
9.3. Deze verplichting van de Leverancier vervalt, indien:
a. de ondeugdelijke werking van enig geleverd goed niet onmiddellijk doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na constatering daarvan aan de Leverancier schriftelijk gemeld wordt;
b. er sprake is van niet-inachtneming van de juiste toepassingsvoorschriften, bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
c. product-toepassing, respectievelijk inbedrijfstelling verkeerd uitgevoerd wordt door de Opdrachtgever of derden;
d. de Opdrachtgever onjuist of onoordeelkundig gebruik maakt van het geleverde goed, zoals onjuiste dosering resp. verkeerde toepassing van bedrijfsmiddelen, vervangingsgrondstoffen e.d.
e. de Opdrachtgever zelf wijziging in de samenstelling van het geleverde goed uitvoert;
f. de Opdrachtgever het geleverde goed voor een ander doel gebruikt dan hij bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven heeft, incl. het zgn ompakken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier.
9.4. De Leverancier is gerechtigd zijn garantieverplichtingen op te schorten, zolang koper zijn betalingsverplichtingen niet voldaan heeft.
9.5. Opdrachtgever is verplicht alles in het werk te stellen om leverancier in de gelegenheid te stellen eventuele garantie-claims te (doen) beoordelen. Dit zal geschieden op de door leverancier te bepalen plaats en tijd. Eventuele hieruit
voortvloeiende kosten komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.
9.6. Alle garantie, ook die op tafels en stoelen geschied op basis van Carry-In. Wat zoveel betekend dat u dient zorg te dragen voor het transport van en naar Goedkoopste nagel producten!
9.7. Alle schade ontstaan tijdens het transport van en naar Goedkoopste nagel producten komen volledig voor rekening van de opdrachtgever (klant)

Artikel 10 Aanbiedingen.
10.1
Voor alle aanbiedingen gelden de volgende regels.
Bij de actie Gratis verzenden mag een bestelling niet zwaarder zijn dan wettelijke vastgestelde 30 kilo en of 1 colli.
Bij een zwaardere bestelling dan 30 kilo of meerdere colli worden de extra verzendkosten in rekening gebracht. 

Artikel 11       Goederen retourneren 

Wij nemen geen producten retour en in uitzonderlijke gevallen worden goederen in overleg retour genomen.
De bijkomende kosten worden in mindering gebracht incl de administratiekosten en verwerking van de retouren.terugname van de conform bestelling geleverde goederen, volgens bovenstaande retournameprocedure. Op de door the nailcompany te verstrekken creditnota zal een aftrekpost van 10% van de nettoprijs gelden,  Deze aftrekpost bevat vracht- en verpakkingskosten voor de verwerking van de levering, alsmede de kosten voor inname, controle- en administratiekosten. 

Artikel 12 Incomplete order.
12.1
Artikelen die goedkoper zijn dan de daadwerkelijke verzendkosten worden niet nagezonden. Het artikel wordt bij een nieuwe bestelling toegevoegd.

Klantenservice: 
Goedkoopstenagel producten.

KvK nr 20104048

BTW nr 8102.09.573.B01

www.goedkoopstenagelproducten.nl

Copyright © 2013-heden Magento. Alle rechten voorbehouden.